by Wolfgang Träger

Cat. Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich

Cat. Galerie im Taxispalais Innsbruck

198,00 € *
198,00 € *
148,00 € *

Cat. Galerie Grässlin

98,00 € *

Kat. Kunsthalle Bremen

148,00 € *
128,00 € *
148,00 € *
68,00 € *

1989

39,80 € *

Photographed by Julian Faulhaber

48,00 € *

Cat. Kunstverein Ettlingen

198,00 € *

Cat. Kunstverein Reutlingen

24,80 € *

Cat. Kestnergesellschaft Hannover

Photography’s Triumph as an Autonomous Art Form

58,00 € *

Pages